Nordberg Eiendomsforvaltning er en totalleverandør av tjenester innenfor eiendomsforvaltning og eiendomsmegling, med bred ekspertise innenfor de fleste aspekter av fast eiendom. ‘ Vårt hovedfokus er på forvaltning av sameier, borettslag, eiendomsmegling, oppgjør, drift og vedlikehold samt juridisk rådgivning I forbindelse med dødsfall, samlivsbrudd og overdragelse av fast eiendom.

Tjenester

Våre Kjerneområder

Utbetalinger

Betaling av renter/avdrag på lån, forsikring, skatter og avgifter, honorar for daglig ledelse, lønninger og andre faste utgifter oppdragsgiver er forpliktet til å betale uten anvisning fra oppdragsgiver (styret). For øvrig betaling av de utgifter som blir anviste/attestert. Scanning av fakturaer (hvis ønskelig) og attestasjon av disse kan foretas via email.

Felleskostnader /ligningsoppgaver.

Administrasjon, produksjon og utsendelse av husleieblanketter (bankgiro/avtalegiro) og ligningsoppgaver. Innkreving av felleskostnader, kontroll med innbetalingene, utsendelse av purringer og inkassovarsler.

 

Budsjett

Utarbeide forslag til driftsbudsjett for oppdragsgiver, herunder forslag til eventuell regulering aV fellesutgifter.

 

Regnskap

Utføre den løpende regnskapsførsel gjennom året og ved regnskapsårets slutt (overfor oppdragsgiver), fremlegge forslag til årsregnskap. Utarbeide regnskapsoversikt/økonomisk rapportering kvartalsvis.

OVERDRAGELSE

Behandle og registrere eierskifter av eierandeler i samsvar med lov og vedtekter.

KORRENSPONDANSE & VAKTMESTERTJENESTE

Motta og håndtere henvendelser til oppdragsgiver som har direkte sammenheng med de forpliktelser som for øvrig inngår i oppdraget. Behjelpelig med utforming av korrespondanse mellom styret og andelshavere/beboere etc. Bistå ved ansettelse av vaktmester eller kjøp av vaktmestertjenester, samt utarbeidelse av vaktmesterinstruks og eventuelle andre løpende avtaler- etter instruks fra styret.

RÅDGIVNING & RNFORMASJON

Bistå oppdragsgiver med generell juridisk rådgivning om forvaltningen av oppdragsgivers eiendom, herunder vedlikehold. For øvrig å gi oppdragsgiver råd og veiledning slik at virksomheten ledes i samsvar med lov, vedtekter og inngåtte avtaler.

Informere oppdragsgiver om administrative rutiner for inkasso, tvangsinndrivelse, herunder fravikelse/utkastelse, tvistesaker, rente- og gebyrbelastning, attestasjon/anvisning, forrentning og plassering av midler, sameierregistre, skadeoppgjør/forsikring m.v.

GENERALFORSAMLINGER & SAMEIEMØTER

Bistå oppdragsgiver med råd og tilrettelegging av innkalling/protokoll til generalforsamlinger/sameiermøter.

OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Avgi lovbestemte meldinger til registrering i offentlige registre og besvare henvendelser om statistiske opplysninger fra offentlige myndigheter.

 

Spesielt vedrørende registerføring.

Føre register over foretakets eiere som oppdateres fortløpende i forhold til eierskifter.

Kapitalforvaltning

Oppdragsgiveren bestemmer selv hvor driftsmidlene (midler til løpende drift) og kapitalreserver skal plasseres. Daglig leder skal bidra til en hensiktsmessig, god og sikker plassering. Såfremt oppdragsgiveren krever at midlene skal forvaltes på en måte som medfører vesentlig merarbeid kan oppdragsmottager kreve særskilt honorar. Dette må i så fall avtales i særskilt oppdragsbekreftelse.

INTERNKONTROLL, HMS, SHA

HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger, herunder drift av fast eiendom. SHA omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakerne på bygge- og anleggsplasser.

FORSIKRING

Påse at oppdragsgivers eiendom er forsikret på forsvarlig og god måte. Ivareta oppdragsgivers interesser ved skadeoppgjør og forelegge oppgjøret for styret som anviser eventuell egenandel til betaling.

 

REVISJON

Samarbeide med den valgte revisor som fører kontroll med regnskapene og sørger for at disse blir ført i samsvar med lov og forskrifter m.v. Revisor honoreres av oppdragsgiver etter oppgave fra revisor og vedtak av oppdragsgiver (generalforsamling/sameiermøte).

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud

Om oss

Nordberg Eiendomsforvaltning AS, slik det er i dag, ble opprinnelige stiftet av advokat Svein Rolf Nordberg i 1977. Vi kan bistå på de fleste områder innen fast eiendom. Vi er totalleverandør av forvaltningstjenester innenfor eiendom. I tillegg til forvaltning driver vi med eiendomsmegling, inkasso og for øvrig alle spørsmål i tilknytning til boligeiendom og næringseiendom. Vi bistår alle aktører innenfor fast eiendom. Nordberg Eiendomsforvaltning AS setter deg som oppdragsgiver i fokus og er genuint opptatt av å finne gode løsninger for deg. Våre kjerneverdier er faglig tyngde, handlekraft, tillit og trygghet. Vi følger deg hvert skritt av veien, Ta kontakt med oss i dag for uforpliktende samtale.

FORBEREDELSE, MØTER, INNHENTE OPPLYSNINGER, BEFARING, PROSPEKT ANNONSE ETC.

VISNINGER

OPPFØLGING, BUDRUNDE ETC.

UTARBEIDELSE AV SALGSDOKUMENTER; KONTRAKT, SKJØTE, ETC.

KONTRAKTSMØTE

OPPGJØR

20 TIMER

5 TIMER

10 TIMER

5 TIMER

1 TIMER

4 TIMER

TIMEPRIS KR. 1875 X 45 TIMER = KR. 84 375,-

1 VEDERLAG BASERT PÅ PROVISJON

NÅR SELGER OG KJØPER HAR INNGÅTT BINDENDE AVTALE OM SALG, HAR MEGLER KRAV PÅ FØLGENDE PROVISJON, SOM VEDERLAG: 1,25 % AV SALGSSUMMEN INKLUDERT EVENTUELL FELLESGJELD.
MINIMUMSPROVISJON ER KR. 35 000,-

 

2 VEDERLAG BASERT PÅ MEDGÅTT TID

NEDENFOR FØLGER ET ANSLAG OVER DEN TID SOM ANTAS Å MEDGÅ. ERFARINGSMESSIG ER VARIGHET OG ARBEIDSMENGDE VANSKELIG Å FORUTSE, OG DET ER IKKE UREALISTISK AT OPPDRAGET IKKE ER FULLFØRT INNEN OPPDRAGETS ANGITTE LENGDE. I SÅ FALL VIL DET BLI UTARBEIDET ET UTVIDET OPPDRAG OG ET NYTT BUDSJETT.

 

Kjøp og salg av fast eiendom er uten tvil av stor betydning for enhver. A få solgt eiendom problemfritt til rett pris, samt å kjøpe den eiendommen man ønsker å bo i har stor innvirkning på hverdagen. I tillegg representer omsetning av eiendom for de aller fleste den største investeringen man gjør i løpet av livet. Dessverre ser vi en økende grad av rettslige tvister i forbindelse med omsetning av fast eiendom. Dette har nok både sin bakgrunn i et til dels omfattende regelverk, kjøperes forventninger og ikke minst avtalenes økonomiske omfang. Våre meglere er advokater. Ved å bruke av advokat ved omsetning av bolig, vil man i størst mulig utstrekning kunne unngå de feil, som lett fører til konflikter. Vi formidler kontakt mellom kjøper og selger, utarbeider kjøpekontrakt og andre dokumenter, besørger tinglysning og foretar oppgjør. Dersom du ønsker det, kan vi besørge alle faser av bolighandelen - fra verdivurdering og taksering til visning og budrunder. Vi kan bistå også ved andre typer eiendomshandel enn kjøp og salg av bolig. Det kan dreie seg om utleiekontrakter, eller om handel av annen form for fast eiendom. Vi har bred erfaring innen de fleste områder relatert til fast eiendom: kjøp, salg, megling, oppgjør, forvaltning, utbygging, utleie, investering, entreprise og skatterettslige spørsmål. Med denne bakgrunnen vil vi kunne tilby en helhetligløsning for de som vurderer å kjøpe eller selge bolig. Dersom du velger å bruke advokat som eiendomsmegler ved salg av din bolig, vil du med vår bakgrunn og erfaring, kunne maksimere risikoen for en vellykket eiendomshandel og ikke minst minimere risikoen for tvister i etterkant. Vår bistand kan være alt fra ren rådgivning, oppgjør til ordinær eiendomsmegling. Ta gjerne kontakt for å avtale et møte eller motta et uforpliktende tilbud på eiendomsmegling. Se våre konkurransedyktige priser på eiendomsmegling.

3 UTGIFTER

SELGER MÅ I TILLEGG VÆRE FORBEREDT PÅ Å DEKKE UTGIFTER. DISSE VARIERER FRA OBJEKT TIL OBJEKT, MEN KAN FOR EKSEMPEL VÆRE: MEGLEROPPLYSNINGER FRA FORRETNINGSFØRER, EIERSKIFTEGEBYR, TINGLYSINGSGEBYR URÅDIGHET, EIENDOMSOPPLYSNINGER AFTENPOSTEN MV.

 

Eiendomsmegling

Priser

Våre sammarbeidspartnere

HUSLEIESERVICE AS

Husleieservice AS driver med fakturering av fellesutgifter og husleie. Tjenesten kan brukes på alle typer bolig- og næring-seiendommer organisert som borettslag, sameier, boligaksjeselskap, andre boligsammenslutninger og utleie eiendommer. Våre oppdragsgivere

 er eiere og forretningsførere.

ADVOKATFIRMAET MØRCH AS

Vi samarbeider med Advokatfirmaet Mørch AS om oppdrag som krever advokatbistand. Kontoret består av 3 advokater. Advokat-firmaet Mørch er et fullservice advokat-

firma med bred kompetanse innen de

fleste forretningsjuridiske områder. Vi

har fokus på fast eiendom, erstatnings-

rett, selskapsrett, familie, arv og skifte, transaksjoner, avtaler og kontrakter

samt tvisteløsning.

STYRET.COM

Nordberg Eiendomsforvaltning tilbyr styreportalen Styret.com til sine borettslag og sameier. Dette er en skyløsning for styrearbeid for boligeiendommer og næringseiendommer.

 

Nordberg Eiendom holder beboerlistene oppdatert og egen nettside er integrert.

Kontakt oss

Fyll ut formen under, og send oss en epost, eller ring oss direkte.

POST@NORDBERG-EIENDOM.NO

+47 22 64 61 20

ORG NR: 931 098 527

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

TVISTELØSNING

TRANSAKSJONER